تاریخ چاپ :

2020 Sep 20

www.mohtadeen.com    

لینک مشاهده :  

عـنوان    :       

وفات سه روزه ی عيسای مسيح (دليل 16 رد مسيحيت)

مسيحيان عقيده دارند که خدای شان از سه بخش ( خدای پدر – خدای پسر و روح القدس ) تشکيل شده است ، ولی در قسمت ديگری از بايبل آورده اند که او سه روز وفات نمود ، بر اساس اين گفته ی شان در مدت سه روز خدای شان از دو بخش تشکيل شده و بخش سومی اش فوت کرده بود ، شما اين متن انجيل متی بخش 17 شماره 22 همچنان مرقس بخش  9 شماره 30  و لوقا بخش 9 شماره های 44-45 را بدقت بخوانيد در عنوان نوشته است (دومين پيشگويی عيسی در باره ی مرگ خود ) سپس مينويسد : ( وچون ايشان در جليل می گشتند عيسی بديشان گفت:«پسر خدا بدست مردم تسليم کرده خواهد شد ، او را خواهند کشت و در روز سوم بر خواهد خواست  پس بسيار محزون شدند.»