تاریخ چاپ :

2023 Oct 04

www.mohtadeen.com    

لینک مشاهده :  

عـنوان    :       

داستان هدایت یافتن مها روبرت جيمس- از آمريکا

 من مها روبرت جيمس هول از آمريکا هستم که سال هاست درعربستان زندگي مي کنم و در منطقه شرقيه معلم هستم. جريان اسلام آوردن من به بيست سال پيش برمي گردد هنگامي که در آن سالها در کنفرانسی با عنوان انتفاضه ی فلسطين شرکت کردم. در آن جلسه عده اي از فلسطينيان بعد از جلسه اقدام به فروش بعضي ازکتابچه هاي خيريه اي مي کردند که عواید ناشي از فروش اين کتابها به آوارگان فلسطيني اختصاص مي يافت. من نيز مانند بقيه براي اينکه کمکي کرده باشم به خريدن چند کتابچه اقدام کردم و وقتي به خانه برگشتم آنها را در گوشه اي انداختم بدون اينکه نظري به اين کتب بيندازم...

 

روزي درخانه تنها نشسته بودم و حوصله ام سر مي رفت، کاري نبود که انجام بدهم به خاطر همين براي اينکه ازتنهايي بيرون بيايم به سوي کتابخانه ام رفتم تا کتاب بخوانم که چشمم به اين کتابچه ها افتاد. آنها را برداشتم و گوشه اي نشستم تا آنها را مطالعه کنم. کتابها مانند اين بود که مرا مخاطب قرار داده باشند زيرا سؤالاتي که من از ده سالگي درسر داشتم را به خوبي جواب داده بود. جوابها کاملا ً منطقي بود و در اين مورد هيچ شک و شبهه اي باقي نمانده بود.

 

در مورد حقوق زن دراسلام به خوبي به آن پاسخ داده بود؛ درحاليکه در کشوري که من در آن زندگي مي کردم يعني آمريکا زن مانند کالايي که تاريخ مصرف دارد تاريخ مصرفش به پايان مي رسد. اين هم موقعي بود که مرد ديگر احتياجي به زن نداشت و در اين هنگام مانند قوطي آب ميوه اي که خالي شده باشد آن را بيرون مي انداخت.

 

در آن هنگام تصميم گرفتم براي خود ارزش قائل شوم و مسلمان شوم؛ وقتي مسلمان شدم به عربستان آمدم تا در سرزمين وحي به زندگي بپردازم. دين صحيح را از منبع اصلي آن گرفتم و بعد از اينکه آن را فراگرفتم به جرگه کساني پيوستم که دعوت را سرلوحه کارخود قرارداده اند. به هرکس که مي رسيدم او را به سوي دين اسلام فرامي خواندم. از موقعي که به عربستان آمده ام کارمن دعوت دوستان و آشنايان به دين اسلام است.

در عربستان با شخصي از اين سرزمين ازدواج کردم. با اينکه در غرب مرسوم نيست که دختر وپسر نديده با هم ازدواج کنند اما من در عربستان طبق عادت مردم اين سرزمين بدون اينکه قبل از ازدواج با او ارتباطي داشته باشم ازدواج کردم. خوشبختانه او حامي من در امر دعوت مي باشد و در اين امر به من کمک مي کند. من اينک به داعيه اي تبديل شده ام که امر دعوت را سرلوحه کارهاي خويش قرارداده و توانسته ام در اين مسیر قلب بسياري را به دست بياورم.

والسلام

 


ترجمه: شفيق شمس

سايت مهتدین

Mohtadeen.Com